top of page

terug naar
    hoofdpagina

voorwaarden

KIKERVIZ

Kouter 96

1785 Merchtem

kikerviz@telenet.be

gsm +32 486 97 26 60

 

Btw-nummer BE0861.444.132

artikel 1. algemene bepalingen

De e-commerce website van KIKERVIZ, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Kouter 96, 1785 Merchtem, België, BTW BE0861.444.132, (hierna 'KIKERVIZ') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van KIKERVIZ moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door KIKERVIZ aanvaard zijn.

artikel 2. prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

artikel 3. aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden KIKERVIZ niet. KIKERVIZ  is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. KIKERVIZ is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via mail op kikerviz@telenet.be.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door KIKERVIZ. KIKERVIZ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


artikel 4. online aankopen

De productcatalogus en de omschrijving van de producten op www.kikerviz.com vormen op zich geen aanbod. Derhalve volstaat het dus niet om een bestelformulier op de voormelde website in te vullen opdat er sprake zou zijn van een afgesloten verkoop. De verkoop wordt pas definitief afgesloten naar aanleiding van het ontvangen van de bevestigingsmail.

Voor de veiligheid en de zekerheid van de klant behoudt KIKERVIZ zich het recht voor om bijkomende informatie te vragen en om de uitvoering van de bestelling te weigeren bij gebrek aan een behoorlijk antwoord of ingeval KIKERVIZ meent dat de informatie waarover zij beschikt onvoldoende is. KIKERVIZ kan eveneens bestellingen weigeren wanneer blijkt dat de koper de intentie zou hebben om de producten door te verkopen.

 

artikel 5. levering en uitvoering van de overeenkomst

Na het plaatsen van de bestelling hebt u 7 dagen de tijd om het bedrag over te schrijven. Als u hebt gekozen voor "overschrijven". Als dit niet gebeurd is, worden de producten opnieuw te koop aangeboden. 
Je kan kiezen tussen verschillende betalingsmogelijkheden.

- via paypal

- via overschrijving op rekeningnummer BE33 7390 1723 1746

- contant bij afhaling (niet voor bestellingen en gepersonaliseerde items)


Als de betaling ontvangen is, wordt de bestelling zo snel mogelijk, uiterlijk binnen de 3 werkdagen verstuurd, tenzij anders aangegeven (bv. bij op maat gehaakte dekens)
KIKERVIZ kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van de artikelen tijdens de verzending via de post.

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België of in Europa

De levering gebeurt door Bpost in België en door de voordeligste vervoerder  voor Europa.

 

Verzenden in België:tot  350 gram: 3 euro verzendings

kostenalles daarboven via pakketpost: verzendingskosten 6 euro naar pakketpunt, 8 euro naar thuisadres

vanaf 125 euro: gratis verzenden

 

Verzenden naar Europa:tot 100 gram: 4,5 euro verzendingskosten

daarboven via pakketpost: 10 euro verzendingskosten tot 10 kg, 12 euro daarboven

vanaf 149 euro: gratis verzenden

 

bij afhaling: geen verzendingskosten

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan KIKERVIZ.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf de goederen fysiek overgedragen worden aan de vervoerder.

 

artikel 6. eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van KIKERVIZ. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van KIKERVIZ te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

artikel 7. herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij KIKERVIZ.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Herroepingsrecht is niet van toepassing op goederen op bestelling gemaakt.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag  waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant KIKERVIZ, Kouter 96 , 1785 Merchtem, kikerviz@telenet.be, gsm +32 486 97 26 60 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan KIKERVIZ heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Klant KIKERVIZ, Kouter 96 , 1785 Merchtem. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt KIKERVIZ zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

KIKERVIZ betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (op bestelling gemaakte en/of gepersonaliseerde goederen)

 

artikel 8. garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met KIKERVIZ en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan KIKERVIZ.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant KIKERVIZ zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

artikel 9. klantendienst

KIKERVIZ is bereikbaar op het telefoonnummer +32 486 97 26 60, via e-mail op kikerviz@telenet.be of per post op het volgende adres Kouter 96, 1785 Merchtem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

artikel 10. sancties voor niet-betaling

Goederen worden pas verstuurd na ontvangst van het volledige verschuldigde bedrag door KIKERVIZ, via paypal, via overschrijving op bankrekening nummer BE33 7390 1723 1746 of contant bij afhaling. Bestelling kunnen niet betaald worden bij afhaling, de bestelling wordt pas uitgevoerd na ontvangst van het volledige verschuldigde bedrag door KIKERVIZ, via paypal of via overschrijving op bankrekening nummer BE33 7390 1723 1746.

 

artikel 11. aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door KIKERVIZ om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

artikel 12. wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van KIKERVIZ Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


artikel 13. bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
 

artikel 14. toepasselijk recht – geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van KIKERVIZ zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

 

bijlage 1. modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan KIKERVIZ, Kouter 96 , 1785 Merchtem, kikerviz@telenet.be, gsm +32 486 97 26 60:

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

w e b w i n k e l
grafisch ontwerp
G R A F I S C H   O N T W E R P

artikel 1. algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen KIKERVIZ en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voorzover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

artikel 2. prijsopgave
Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van KIKERVIZ zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

artikel 3. schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door KIKERVIZ wordt bevestigd en daartegen binnen 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en b.v.b.a. Grafische Vormgeving met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken en bedingen binden KIKERVIZ eerst nadat deze schriftelijk door KIKERVIZ zijn bevestigd.

artikel 4. meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers/ontwerpbureaus op de hoogte te stellen. Op verzoek van KIKERVIZ dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.

artikel 5. verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door KIKERVIZ mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.

artikel 6. gebruik andere toeleveranciers
Opdrachten aan produktiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. KIKERVIZ houdt zich voor de uitvoering van die opdracht - waar nodig - beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan KIKERVIZ, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

artikel 7. openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

artikel 8. termijn van levering
De door KIKERVIZ vooropgestelde leveringstermijnen voor het volbrengen van een ontwerp zijn steeds slechts indicatief en geen bindende termijnen. Levering van het te volbrengen ontwerp aan de opdrachtgever na de vooropgestelde leveringstermijn kan in hoofde van de opdrachtgever nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan.

artikel 9. auteursrecht en industriële eigendom
Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, die allen ontwikkeld werden door dKIKERVIZ, komen toe aan KIKERVIZ. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen KIKERVIZen de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij KIKERVIZ.

artikel 10. auteursrechthebbende
KIKERVIZ garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen, dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

artikel 11. onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van KIKERVIZ het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

artikel 12. naamsvermelding
KIKERVIZ is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming van KIKERVIZ is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van KIKERVIZ openbaar te maken of te verveelvoudigen.
Als KIKERVIZdit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van KIKERVIZen het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ®, met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van KIKERVIZ/de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot.

artikel 13. eigendom bij KIKERVIZ
Zolang geen nadere afspraken tussen KIKERVIZ en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door KIKERVIZ aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van KIKERVIZ.

artikel 14. het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met KIKERVIZ, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

artikel 15. ruimer gebruik
Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

artikel 16. wijzigingen
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van KIKERVIZ veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen.
De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging KIKERVIZ als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door KIKERVIZ gehanteerde honorariumtarieven.

artikel 17. eigen promotie
Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft KIKERVIZ de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

artikel 18. bewijsexemplaren
De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, KIKERVIZ kosteloos maximum 10 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. 

artikel 19. honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium, dient de opdrachtgever eveneens te betalen aan KIKERVIZ de kosten die KIKERVIZ voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten.

artikel 20. honorarium bij gewijzigde opdracht
Indien KIKERVIZ door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de opdrachtgever genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

artikel 21. gebruiksvergoeding
In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

artikel 22. periodieke facturatie
KIKERVIZ heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever.

artikel 23. betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden voor de vervaldatum vermeld op de factuur. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 10% op jaarbasis, en een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderd vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 50 euro.

artikel 24. periodieke betalingen
KIKERVIZ heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever.

artikel 25. opschorting
Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door KIKERVIZ binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

artikel 26. herroepen opdracht
Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat KIKERVIZ zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

artikel 27. duurovereenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van KIKERVIZ bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave, die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

artikel 28. beëindigen opdracht
Wanneer er sprake is van van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van KIKERVIZ redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft KIKERVIZ het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van KIKERVIZ redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft KIKERVIZ, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

artikel 29. aansprakelijkheid
KIKERVIZ kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 7, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. KIKERVIZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven.

artikel 30. beperking aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van KIKERVIZ voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het KIKERVIZ toekomende honorarium.

artikel 31. kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan KIKERVIZ niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

artikel 32. garantie geleverde materialen
De opdrachtgever vrijwaart KIKERVIZ voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

artikel 33. andere voorwaarden
Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden KIKERVIZ niet behalve indien en voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voorzover KIKERVIZ de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

artikel 34. belgisch recht
Op alle overeenkomsten en verbintenissen van de KIKERVIZ is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van KIKERVIZ zijn alleen de Rechtbanken van de woonplaats van KIKERVIZ bevoegd.

printplaatjes
p r i n t p l a a t j e s

artikel 1. algemeen

KIKERVIZ werkt samen met TITATIMI en stellen jou voor: PRINTPLAATJES

 

artikel 2. wat zijn printplaatjes?

Printables zijn digitale producten. Er wordt in dit geval niets bij je thuis bezorgd maar in plaats daarvan ontvang je een mail met daarin een link naar het PDF-bestand van de door jou bestelde printable. Deze kan je vervolgens zelf downloaden en thuis uitprinten. 

 

artikel 3. copyright printplaatjes

• Je mag de printplaatjes niet verkopen of aanbieden als je eigen ontwerp.

• Printplaatjes zijn alleen voor persoonlijk gebruik en mogen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

• Je mag de printplaatjes niet uploaden op een website van jezelf of iemand anders.

• Je mag de printplaatjes niet online publiceren. Het eindresultaat mag je uiteraard wel delen met anderen.
Bv hoe jij je printplaatje gebruikt! Tag titatimi of kikerviz in jouw berichten/stories of deel hem met de hashtag #printplaatpraat, vinden wij superleuk!

• Alle ontwerpen blijven ten allen tijde het eigendom van kikerviz en titatimi.

 

Heb je hier vragen over, neem dan contact met ons op.

 

artikel 4. levertijd printplaatjes

Het printplaatje zit normaal binnen de 5 minuten in je mailbox. Na het plaatsen van je bestelling wordt de mail met de download link direct door ons systeem verzonden. Als het langer duurt is er iets fout gegaan.
Check voordat je hierover contact met ons opneemt wel eerst even je spam-box en kijk
of de mail daar niet beland is. Het printplaatje kan je downloaden op je computer en GSM.
Sla hem voor de zekerheid meteen even op op je computer.

 

artikel 5. voor welk formaat zijn de printplaatjes geschikt?

Alle printplaatjes kunnen afgedrukt worden op een A4 met een gewone printer.

 

Heb je nog extra materiaal nodig (schaar, lijm, stiften, ...) dan staat dit net zoals de werkwijze op de printable.
 

bottom of page